เกลียวเหล็ก ชุบนิเกิล/ชุบดำ หัวกลม JP+, หัวเตเปอร์ JF+

ISO #4JP #6JP #7JP #8JP #10JP #12JP #14JP #4JF #6JF #7JF #8JF #10JF #12JF #14JF
D (DIAMETER)  2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3 2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3
P (PICTH)  1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8  1.8
dk  5.6 6.9 7.5 8.2 9.5 10.8 12.5 5.5 6.8 7.5 8.1 9.5 10.8 12.4
k 2.2 2.6 2.8 3.05 3.55 3.95 4.55 1.7 2.1 2.3 2.5 3 3.4 3.8
m  3 4.2 4.4 4.6 5 6.5 7.1 3 4.2 4.6 4.7 5.1 6.8 7.1
Visitors: 74,054