เกลียวตลอดเหล็กแข็ง เกรด 8.8 ยาว 1 เมตร, 3 เมตร

Visitors: 27,431