รีเวทนัต หัวเตเปอร์ (PFP), ADL

Thread Size M5-0.8 M6-1.0 M8-1.25 M10-1.5 M12-1.75
D - - - - -
L - - - - -
A  - -  - - -
H  - -  - - -
Grip Range 0.5-3 0.7-3 1.0-3.5 1.0-4.0 1.0-6.0
Hold Size 7.2 9.6 10.6 12.8 16.0
Visitors: 74,053