แบบเสาแอล

คุณสมบัติสินค้า:

แบบเสาแอล 1ต้นมี2ชิ้น

ขนาดแบบหล่อเสาตัวแอล

Share

แบบเสาแอล

แบบเสารูปตัวแอล ใช้ในงานหล่อเสาคอนกรีตโดยใช้ประกบกัน 2 ชิ้น ซึ่งมีความสะดวก แข็งแรง และง่ายต่อการรื้อถอนแบบเสาแอล 600X1200X3000 (3X3X3) นน.485+- (1 ต้น / 2 ชิ้น)

- แบบเสาแอล 600X600X3000 (3X3X3) นน.345+- (1 ต้น / 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 900X2000X3000 (3X3X3) นน.1028+- (1 ต้น / 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 150x150x1600 (2x2x2) นน.27.9+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 150x150x2000 (2x2x2) นน.29.51+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 150x150x2000  (2x2x3) นน.36+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 150x150x2000 (2x3x3) นน.39+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 150x150x2300 (2x2x3) นน.42+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 150x150x2700 (2x2x3) นน.49+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 150x150x2750 (2x2x3) นน.51+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 150x150x2800 (2x2x3) นน.51+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 150x150x3000 (2x2x2) นน.44+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 150x150x3000 (2x2x3) นน.54+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 150x150x3000 (2x3x3) นน.59+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 150x150x300 (2x2x3) นน.5.44+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 150x200x3000 (2x2x3) นน.65.19+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x2400  (2x2x3) นน.60.9+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x500 (1.5x1.5x2) นน.8.8+-
- แบบเสาแอล 200x200x300  (2x3x3) นน.10.6+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x500  (2x2x2) นน.12.5+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x500  (2x2x3) นน.13.97+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x600  (2x2x3) นน.19.9+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x1000  (2x2x2) นน.23.9+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x1000 (2x2x3) นน.26.21+- ( 1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x1200 (2x2x2) นน.28.95+- ( 1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x1500  (2x2x2) นน.35.8+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x1500 (2x2x3) นน.38.61+- ( 1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x1600  (2x2x3) นน.41+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x2000  (2x2x3) นน.44.8+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x2800 (2x2x3) นน.70.47+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x3000 (2x2x2) นน.65+- ( 1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x3000  (2x2x3) นน.75.63+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x3000  (2x3x3) นน.85.7+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x3500 (2x2x3) 86.8KG
- แบบเสาแอล 200x200x3500  (2x3x3) นน.99+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x200x4000  (2x2x3) นน.99.84+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x250x3000 (2x2x3) นน.81.39+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x300x2500 (2x2x3) นน.68.36+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x300x2500 (2x3x3) นน.75.74+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x300x3000 (2x2x3) นน.87+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x300x3800  (3x3x4) นน.173+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x350x3000 (2x2x3) นน.92.82+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x400x800 (2x2x3) นน.29+- ( 1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x400x2400 (2x2x3) นน.83+- ( 1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x800x2650  (2x3x3) นน.158+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 250x250x500 (2x2x3) นน.16.16+-
- แบบเสาแอล 250x250x2700 (2x2x3) นน.78.6+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 250x250x3000 (2x2x3) นน.86.5+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 250x250x3000 (2x3x3) นน.97+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 250x250x3500 (2x3x3) นน.94.5+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 250x250x3600 (2x2x3) นน.103.96+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 250x250x4000 (2x2x3) นน115+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 250x800x2750 (2x2x3) นน.150.71+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 300x600x3000 (2x2x3) นน.142.35+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 300x300x1000  (2x3x3) นน.38+-
- แบบเสาแอล 300x300x1000 (3x3x3) นน.49.4+-  (1 ต้น มี 2 ชิ้น) 
- แบบเสาแอล 300x300x2700 (2x2x3) นน.89+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 300x300x3000  (2x2x3) นน.98+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 300x300x3000  (2x3x3) นน.110+-
- แบบเสาแอล 300x300x3000 (3x3x3) นน.139+-
- แบบเสาแอล 300x300x3750 (3x3x3) นน.177+-  (1 ต้น มี 2 ชิ้น) 
- แบบเสาแอล 300x450x2800  (3x4x4) นน.290.54+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 300x500x3000  (3x3x3) นน.180+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 300x600x3000 (2x3x3) นน.161.78+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 300x600x3000  (3x3x3) นน.204+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 300x600x3200  (2x2x3) นน.150.51+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 300x700x3000  (3x3x3) นน.221.13+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 300x800x2750 (2x2x3) นน.155.96+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 300x800x2800  (3x4x4) นน.403.98+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 300x800x3000  (3x3x3) นน.245+-
- แบบเสาแอล 350x300x3000  (3x3x3) นน.147+-
- แบบเสาแอล 350x350x500  (2x2x3) นน.24+-
- แบบเสาแอล 350x350x2600  (2x2x3) นน.95+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 350x350x3000  (2x3x3) นน.123+-
- แบบเสาแอล 350x350x3750  (2x2x3) นน.150+-
- แบบเสาแอล 350x450x2800  (3x4x4) นน.290.54+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 350x500x3000 (2x2x3) นน.116+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 350x500x3000  (2x3x3) นน.148+-
- แบบเสาแอล 350x600x2800  (3x4x4) นน.353.61+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 350x750x3100  (3x3x3) นน.252+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น) 
- แบบเสาแอล 350x800x2750 (2x2x3) นน.161.23+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 400x200x2400  (2x3x3) นน.95+-
- แบบเสาแอล 400x1150x2900  (3x4x4) นน.580+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 400x200x1200  (2x3x3) นน.47.5+-
- แบบเสาแอล 400x200x2400  (2x3x3) นน.95+-
- แบบเสาแอล 400x400x3000  (2x3x3) นน.149.5+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 400x400x3200  (2x2x3) นน.138.42+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 400x400x3200  (2x3x3) นน.157+-
- แบบเสาแอล 400x400x4000  (3x3x3) นน.235+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 400x400x5000  (2x2x3) นน.214.50+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 400x800x2750 (2x2x3) นน.170.8+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 400x800x2800mm. (2x3x3) นน.188+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น) 
- แบบเสาแอล 400x800x3000mm.  (2x3x3) นน.295+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น) มีเหล็กรัดเสา
- แบบเสาแอล 400x900x2900  (3x4x4) นน.500+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 450x450x500 (2x2x3) นน.25.58+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น) สีน้ำเงิน
- แบบเสาแอล 470x1170x3800  (3x3x3) นน.461.48+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 500x300x1000  (2x3x3) นน.49+-
- แบบเสาแอล 500x300x3000  (2x3x3) นน.142+-
- แบบเสาแอล 500x500x500  (2x2x2) นน.25.6+-
- แบบเสาแอล 500x500x3000  (2x2x3) นน.153.81+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 500x500x3500  (2x3x3) นน.200.51+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 500x500x5000  (2x2x3) นน.241+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 600x600x5000  (2x3x3) นน.493+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น) พร้อมเหล็กรัด
- แบบเสาแอล 600x400x1000 (3x3x3) นน.117+-  (1 ต้น มี 2 ชิ้น) 
- แบบเสาแอล 600x400x3750 (3x3x3) นน.355+-  (1 ต้น มี 2 ชิ้น) 
- แบบเสาแอล 600x450x1000 (3x3x3) นน.121+-  (1 ต้น มี 2 ชิ้น) 
- แบบเสาแอล 600x450x3750 (3x3x3) นน.368+-  (1 ต้น มี 2 ชิ้น) 
- แบบเสาแอล 600x500x1000 (3x3x3) นน.128+-  (1 ต้น มี 2 ชิ้น) 
- แบบเสาแอล 600x500x3750 (3x3x3) นน.390+-  (1 ต้น มี 2 ชิ้น) 
- แบบเสาแอล 600x600x500 (1.5x1.5x2) นน.25.3+-  (1 ต้น มี 2 ชิ้น) 
- แบบเสาแอล 600x600x1000 (3x3x3) นน.137+-  (1 ต้น มี 2 ชิ้น) 
- แบบเสาแอล 600x600x3750 (3x3x3) นน.417+-  (1 ต้น มี 2 ชิ้น) 
- แบบเสาแอล 600x600x4350  (2x3x3) นน.304+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น) 
- แบบเสาแอล 600x600x4500  (2x3x3) นน.416+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น) ติดคอลั่ม 5 แถว
- แบบเสาแอล 700x1200x500  (2x3x3) นน.57.8+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 1000x2000x2000 มม.  (3x4x4) +กล่อง+รัดเสา นน.977+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น) ลบมุม 3 ซม.
- แบบเสาแอล 1000x2000x3000 มม.  (3x4x4) +กล่อง+รัดเสา นน.1387+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น) ลบมุม 3 ซม.
- แบบเสาแอล 125x125x5100  (3x3x3) นน.124+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 45 องศา 150x150x2000  (2x2x3) นน.36.35+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 45 องศา 200x200x3000 (2x2x3) นน.70.41+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 200x300x3000 (2x2x3) นน.87.09+- มีหูยก (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอล 300x300x3200 (2x2x3) นน.104.19+- มีหูยก (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาแอลลบมุม 470x1170x3800  (3x3x3) นน.580+- (1 ชุด มี 2 ชิ้น)

ต้องการรายการสินค้าตัวไหน ติดต่อขอใบเสนอราคาได้เลยค่ะ คลิก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้