share

กฎหมายควบคุมอาคาร คืออะไร?

Last updated: 30 Apr 2024
85 Views
กฎหมายควบคุมอาคาร คืออะไร

กฎหมายควบคุมอาคาร เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการออกแบบ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร เพื่อความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร

วัตถุประสงค์ ของกฎหมายควบคุมอาคาร มีดังนี้

 • เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
 • เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยหรือใช้อาคาร
 • เพื่อการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร
 • เพื่อการสาธารณสุข
 • เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อผังเมือง
 • เพื่อสถาปัตยกรรม
 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจราจร

ขอบเขต ของกฎหมายควบคุมอาคาร ใช้บังคับกับอาคารทุกประเภท ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ผู้รับผิดชอบ ในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร คือ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือ นายกเมืองพัทยา

การขออนุญาต

การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต

 • ใบคำขออนุญาต
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองวิศวกร
 • แผนผังและรายละเอียดอาคาร
 • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น

บทลงโทษ

ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมอาคาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎหมายควบคุมอาคาร มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แหล่งข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ